ศุกร์. ก.พ. 3rd, 2023

โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานนักศึกษา โครงงาน 5 บท

default img

          โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานนักศึกษา โครงงาน 5 บท สิ่งที่อยู่คู่กับนักเรียนนักศึกษากันมา เเน่นอนนั้นคือ งาน โปรเจค การบ้าน โครงงาน เพื่อเป็นการวัดผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในเเต่ละเทอม ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากพอเเค่ไหน เเละ ในเเต่ละวิชานั้น ก็จะมีการให้จัดทำโครงงานขึ้น ตามเเต่ละสาระการเรียนรู้ โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ อีกหนึ่งเเขนงวิชา ที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจบัน ด้วยความที่เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รุดหน้าไปอย่างยาวไกล จึงได้มีการจัดวัดผล ความรู้ของผู้ที่ศึกษา หรือ สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือ อาจใช้เป็นตัดวัดผลเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่เรียกกันง่าย ๆ คือ โปรเจคจบ วิจัย หรือ อื่น ๆ 

         เเน่นอนปัญหาที่ตามมานั้น คือ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีเเนวทางในการเริ่มต้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวอย่าง เเนวทางในการเริ่ม ซึ่งเว็บไซต์ LOTTOBUTER เว็บไซต์เเนะนำโครงงานวิจัย จะนำเอาเเนวทาง โครงงานคอมพิวเตอร์ เเละ โครงงานสาขาวิชาอื่น ๆ มาเเนะนำเเก่น้อง ๆ หรือ ผู้ที่ต้องการจะศึกษา เป็นเเนวทางในการจัดทำโครงงานของตนเอง หรือเพื่อเป็นการต่อโครงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก 

โครงงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร

default img

          โครงงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร กล่าวให้เข้าใจโดยละเอียดเลย คือ โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุโดยจุดมุ่งหมายสำคัญเลบ คือ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ  ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ เเล้วนำออกมาใช้ได้ในชีวิตจริงนั้นเอง

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

          ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และลักษณะของประโยชน์หรือผลงานที่ได้ จึงเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ

          1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

          2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

          3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

          4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

          5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)